English دومین کنگره مشترک قلب

 

 فهرست اسامی ثبت نام شدگان در کنگره

Registration Listثبت نام اینترنتی به پایان رسیده است، برای ثبت نام به محل اجلاس در روزهای کنگره مراجعه نماییدکمیته ها و هیئت های اجرایی دومین کنگره مشترک قلب

Committees and Secretary(PDF File)برنامه علمی دومین کنگره مشترک قلب

Final Programدانلود فایل برنامه علمی دومین کنگره مشترک قلب

Download Final Program (PDF File)برای پیگیری ثبت نام به لینک زیر مراجعه نمایید

Online Registrationبرای اطلاع از وضعیت مقاله خود به لینک زیر مراجعه نمایید

Abstract Viewجدول امتیازات برنامه دومین کنگره مشترك قلب و عروق ایران

Scores in Congress