معرفی اعضای هیئت مدیره انجمن قلب عروق ایران

رئیس انجمن : دکتر فریدون نوحی                            
دبیر انجمن : دکتر محمد مهدی پیغمبری

عضو هیئت مدیره : دکتر ابراهیم نعمتی پور

خزانه دار : دکتر احمد امین
بازرس : دکتر زهرا علیزاده ثانی