نوع خبر 
 
 برگزاری تازه های تصویر برداری قلب و عروق
يکشنبه 23 آبان 1395  9:12
 سمینار مشترک انجمن نفرولوژی و انجمن ریه
پنجشنبه 13 آبان 1395  15:20
 برگزاری نودو چهارمین کنفرانس ادواری انجمن اینترونشنال کاردیولوژی ایران در مرکز قلب و عروق شهید رجایی
سه شنبه 4 آبان 1395  7:54