نوع خبر 
 
 اولین سمینار Iran PCR در مرکز قلب و عروق شهید رجایی
دوشنبه 29 آذر 1395  10:30
 پنجمین کنگره بین المللی مشترک قلب و عروق ایران
چهارشنبه 24 آذر 1395  10:16
 ششمین همایش قلب و فناوری های نوین و همایش مشترک قلب و غدد ،قلب و اعصا ب
دوشنبه 22 آذر 1395  13:13
 دهمین دوره سمینار سالیانه اینترونشنال کاردیولوژی
شنبه 6 آذر 1395  11:7