نوع خبر 
 
 همایش Update on Aortic Root Surgery در مرکز قلب و عروق شهید رجایی
سه شنبه 28 دى 1395  12:47
 بیست چهارمین کنگره بین المللی نورولوژی و الکتروفیزیولوژی بالینی ایران
چهارشنبه 8 دى 1395  8:49
 دومین سمینار 2روزه اکوکاردیوگرافی حین جراحی
چهارشنبه 1 دى 1395  12:32